top of page
 • TFF BAS

Fastighetsägarens Ansvar : Punkt 1. Avfall

Fastighetsägaren är ansvarig för att säkerställa att avfall hanteras på ett lämpligt sätt enligt gällande lagar och förordningar. Detta innebär att fastighetsägaren måste ha rutiner och planer för hur avfallet ska hanteras och samlas in på fastigheten, samt för hur det ska transporteras och lämnas in för vidare behandling eller återvinning.

Det är viktigt att fastighetsägaren säkerställer att avfallet sorteras och samlas in korrekt. Detta kan innebära att tillhandahålla möjligheten att sortera olika typer av avfall, som t.ex. matavfall, papper, glas, metall och plast på en eller flera platser på fastigheten. Fastighetsägaren bör också se till att det finns tillräckligt med behållare för avfallet och att dessa är lättillgängliga för de boende.

En annan viktig del av avfallshanteringen är att säkerställa att avfallet transporteras och lämnas in på ett lämpligt sätt. Detta sköts normalt sett genom en upphandlad entreprenör för avfallshantering till exempel Renova Miljö eller liknande.

För att säkerställa att avfallshanteringen sker på ett korrekt sätt, bör fastighetsägaren även ha rutiner för att dokumentera avfallshanteringen. Detta kan innebära att det förs en logg över hur mycket avfall som samlats in, vilken typ av avfall det rör sig om och när det transporterades bort. Denna dokumentation kan också vara viktig för att visa upp för myndigheter eller andra intressenter om det finns några frågor eller tvivel kring avfallshanteringen.

Sammantaget är det viktigt att fastighetsägaren har en tydlig plan och rutiner för avfallshantering och att dessa följs noga för att säkerställa att avfallet hanteras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagar och förordningar. Genom att implementera en effektiv avfallshantering och genomföra regelbundna kontroller, kan fastighetsägaren säkerställa att avfallet hanteras på ett hållbart sätt och att de boende inte utsätts för hälsoproblem relaterade till avfall. Det är också viktigt att fastighetsägaren informerar de boende om hur avfallet ska hanteras, vilket kan inkludera information om sortering, insamling och avfallshantering. Detta kan ske genom skriftliga instruktioner, skyltar eller genom att hålla informationsmöten. Med en väl omhändertagen avfallshantering kan man spara mycket pengar.

Fastighetsägaren bör också ha rutiner för att hantera och rapportera eventuella avfallshändelser, såsom olagligt avfall eller skador på avfallsbehållare. Detta kan inkludera att samarbeta med lokala myndigheter och att ta åtgärder för att förebygga framtida händelser. Det är också viktigt att fastighetsägaren är medveten om och följer eventuella lokala regler och bestämmelser för avfallshantering, inklusive insamlingstider och platser för avfallshantering.


2027 ska fastighetsägare se till att sina boende kan slänga sitt sorterade avfall i anslutning till sitt boende. Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd för hushållen. De vanligast förekommande förpackningsslagen (papper, plast, metall och glas) ska alltid samlas in fastighetsnära. Skrymmande förpackningar av papper och plast ska samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser och övriga förpackningsmaterial (trä, keramik, textil o. dyl.) på kommunens återvinningscentral (ÅVC). Vidare föreslås att kommunen måste ta emot alla förpackningsmaterial på en ÅVC. Innebörden är att fastighetsägaren ska ombesörja att fraktioner, papper, plast, metall, glas restavfall och matavfall har behållare som går att tömmas. Kommunerna har ansvaret och producenterna ska ersätta kommunen. Mer information finns att läsa på


Sammantaget är det viktigt att fastighetsägaren har en tydlig plan och rutiner för avfallshantering och att dessa följs noga för att säkerställa att avfallet hanteras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagar och förordningar. Genom att ta ansvar för avfallshanteringen kan fastighetsägaren bidra till att skapa en hållbar miljö för de boende.
1. En plan för avfallshantering i en fastighet skulle innehålla följande:

 • Identifiering av de olika typerna av avfall som genereras i fastigheten, till exempel matavfall, papper och kartong, glas, metall, plast och farligt avfall.

 • Utse en ansvarig person för avfallshantering i fastigheten, till exempel en fastighetsskötare eller en ansvarig person från verksamheten som bedrivs i fastigheten.

 • Utarbeta en rutin för att sortera och samla in avfallet på ett sätt som gör det lätt att hantera och återvinna.

 • Utarbeta rutiner för att transportera avfallet till lämpliga behandlingsanläggningar eller återvinningscentraler.

 • Skapa en systematisk återkoppling till fastighetsägaren eller verksamheten för att kontrollera att rutinerna fungerar som avsett och för att identifiera eventuella problem.

2. En annan plan för avfallshantering skulle innehålla följande:

 • Utarbeta en avfallsplan för verksamheten som bedrivs i fastigheten, där man definierar mål och riktlinjer för avfallshantering.

 • Utse en avfallsansvarig person för verksamheten som ska ansvara för att genomföra avfallsplanen och rutinerna.

 • Utarbeta rutiner för att samla in och hantera avfall på ett sätt som gör det lätt att återvinna och minska mängden avfall.

 • Utarbeta rutiner för att transportera avfallet till lämpliga behandlingsanläggningar eller återvinningscentraler.

 • Utarbeta rutiner för att följa upp och utvärdera avfallshanteringen och identifiera eventuella problem och förbättringsmöjligheter.

19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Fastighetsägarens Ansvar Punkt 3. Buller

Buller är ett vanligt problem i bostadsrättsföreningar och kan påverka boendekomfort och hälsa. Som fastighetsägare är det viktigt att ta ansvar för att minimera och hantera buller i fastigheten. En v

Fastighetsägarens Ansvar Punkt 2. Brandskydd

Brandskydd är en viktig fråga för fastighetsägare att ta hänsyn till. Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att fastigheten är säker för de boende och besökande, och att den uppfyller gällan

Fastighetsägarens Ansvar Del 1.

Fastighetsägare har ett ansvar enligt miljöbalken och andra lagar för att säkerställa att deras verksamhet inte skadar människors hälsa eller miljön. En viktig del av detta ansvar är att genomföra ege

Comments


bottom of page