top of page

Våra Företags-Tjänster

Med över 40 års samlad erfarenhet inom fastighetsbranschen förstår vi företagens unika behov och vad som krävs för att möta dem.

Vi erbjuder ett skräddarsytt tjänsteutbud där ert företag kan välja de tjänster ni behöver och när ni behöver dem.

Övergripande beskrivning av våra tjänster

TFF BAS AB specialiserar sig på att erbjuda skräddarsydda lösningar för företag inom fastighetssektorn, med fokus på att förbättra kvaliteten och leveransen av fastighetsförvaltningstjänster. Vi strävar efter att uppfylla varje kunds unika behov genom att anpassa våra tjänster och skapa långsiktig värde i era fastigheter. Genom att säkerställa en hållbar miljö, främja hälsa och säkerhet för hyresgäster och användare, samt optimera kostnader och effektivitet, hjälper vi er att nå era mål och höja standarden för er fastighetsförvaltning.

Tjänster

Myndighetsbevakning.png

Vi erbjuder bevakning av myndighetskrav för era fastigheter, så att ni enkelt kan påbörja upphandling och beställning av besiktningar i tid, säkerställande av korrekt dokumentation och efterlevnad.

Egenkontroll.png

TFF BAS AB fungerar som interimsförvaltare för att säkerställa kontinuitet, effektivitet och kvalitet i förvaltningsarbetet under övergångsperioden, tills en permanent lösning finns på plats.

Egenkontroll.png

Du som fastighetsägare har inte bara fastighetens ansvar för skick och funktion utan även miljön, hälsan och säkerheten för de som bor i fastigheten. Det finns idag totalt 21 krav att ha koll på.

Egenkontroll.png

Våra statusbesiktningar identifierar och förebygger skador, vilket möjliggör effektiv planering av framtida underhåll samt bidrar till att förlänga byggnadens livslängd och säkerställa en hållbar fastighetsförvaltning.

Underhållsplan.png

Vi tillhandahåller ett underhållsplaneringsverktyg som innebär att vi upprättar en ny underhållsplan för er fastighet. I vårt system kan vi optimera planen efter budget, energimål eller bådadera.

Förvaltningskostnader.png

Våra underhållplanerare är bekanta med flertalet underhållsplaneringssystem och hjälper er att uppdatera befintliga underhållsplaner i ert befintliga system.

Fästpunkt 1
Radon.png

Att mäta radon är ett ej bevakat myndighetskrav. Det innebär att det skall göras vart 10:e år men man 

behöver inte skicka in dokumentation till kommun eller strålsäkerhetsmyndighet.

Förvaltningskostnader.png

Vi på TFF BAS hjälper er med genomlysning av de kostnader som bostadsrättsföreningen har och jämför dessa med liknade fastigheter Sverige. Genom detta får ni en överblick på vad som är bra och vad som kan förbättras i era kostnader.

Förvaltningskostnader.png

Vi på TFF BAS hjälper er med genomlysning av de kostnader som bostadsrättsföreningen har och jämför dessa med liknade fastigheter Sverige. Genom detta får ni en överblick på vad som är bra och vad som kan förbättras i era kostnader.

Egenkontroll.png

Vi säkerställer att ni som förvaltare har en god grundleverans genom noggranna processer, som effektivt upprätthåller kvalitet, säkerhet och lagkrav inom förvaltningen, och anpassar oss efter varje kunds unika behov.

Störningar & Anmodan.png

Vi hjälper er från första kontakt till avhysning.

Projektledningstjänster.png

Med vår projektorganisation tar vi hand om ert projekt. Vi utför allt från förstudie, upphandling, utförande till besiktningar.

Utbildningar

Tillsammans med Fastighetsakademin har vi tagit fram ett utbildningspaket där vi genom Fastighetsakademin kan erbjuda våra kunder och andra bostadsrättsföreningar utbildningar som berör styrelsearbete och fastighetsägande.

Fastighetsakademin är en yrkeshögskola som ägs av fastighetsbranchen.  Tack vare detta är fastighetsbranschen mycket engagerad i skolans utveckling och delaktig i utbildningarnas innehåll och utformning. Skolan grundades 1999 och har sedan dess utbildat över 3 000 medarbetare inom fastighetsbranchen.

Ekonomisk förvaltning.png

Deltagaren ska få kunskaper om fastighetsföretagandets olika ingående delar och processer med särskild betoning på intäkter, drifts- och underhållskostnader.

Drift.png

Deltagaren ska få kunskaper i företagsekonomi med särskild inriktning mot företag i fastighetsbranschen, avseende bl.a. redovisningsprinciper, driftsrelaterade och finansiella nyckeltal och kostnadsstyrning.

Fastighetsservice.png

Deltagaren ska få kunskaper i lönsamhetsbedömning inför investeringar.
Kunskaperna ska leda till att deltagaren självständigt kan bedöma huruvida en investering är lönsam enligt givna förutsättningar och därmed kunna rangordna olika investeringsalternativ.

Ekonomisk förvaltning.png

Deltagaren ska få kunskaper om byggnadsteknik, dimensioneringsprinciper avseende värme, fukt och laster. deltagaren ska vidare få kunskaper i byggnadstekniska förlopp.
Kunskaperna ska leda till förståelse för hur byggnader är konstruerade och vilka krav som ställs 

Drift.png

Deltagaren ska få kunskaper om inneklimatets betydelse för brukare och byggnad med hänsyn taget till miljö-, hälso- och energiaspekter. Kursen ska vidare ge kunskaper om värme- och ventilationssystemens samt elsystems uppbyggnad, funktion och drift.

Fastighetsservice.png

Deltagaren ska få kunskaper om projektverksamhet i fastighetsbranschen,
Kunskaperna ska leda till att deltagaren kan ansvara för att ett projekts mål uppnås genom att organisera, koordinera och följa upp planering och genomförande.

Ekonomisk förvaltning.png

Deltagaren ska få kunskaper om de avsnitt i rättsordningen som är av väsentlig betydelse för fastighetsägande och fastighetsförvaltande företag. Genom kursen ska deltagaren få förståelse för den svenska rättsordningens grundläggande uppbyggnad samt kunskap om grundläggande begrepp, regler och principer.

Drift.png

Deltagaren ska få kunskaper om rättsregler avseende hyra av bostadslägenheter och lokaler enligt 12 kapitlet i Jordabalken samt rättsregler i hyresförhandlingslagen som styr det kollektiva förhandlingssystemet.
 

Fastighetsservice.png

Deltagaren ska få kunskaper i upphandling av entreprenader. deltagaren ska få kunskap om konsultavtal inom fastighets-/byggbranschen, olika upphandlings- och entreprenadformer jämte användningsområden och bestämmelser.
 

bottom of page