top of page

SEKRETESSPOLICY

 1. Allmänt
  Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur TFF BAS AB (org. nr 559405-2283), med adress Nordmarken Liden, 511 97 Hajom, e-mail: info@tffbas.se, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när TFF BAS tillhandahåller tjänster och vid kontakt med TFF BAS. Vi vill med denna Integritetspolicy visa när vi behandlar dina personuppgifter och varför.
   

 2. Personuppgiftsansvarig
  TFF BAS är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
   

 3. När behandlar vi dina personuppgifter?

  1. För att vi ska kunna ta emot felanmälningar eller svara på frågor måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
   3.2 TFF BAS samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du anmäler en skada, beställer en tjänst eller när du på annat sätt kontaktar TFF BAS.

 4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
  4.1 För dig som beställer tjänst av TFF BAS
  De personuppgifter TFF BAS samlar in och behandlar om dig som beställer tjänster är:

 • Namn

 • Adress

 • Telefonnummer

 • E-postadress

 • Lägenhetsnummer

        4.2 För dig som kontaktar TFF BAS per mail, telefon eller genom kontaktformulär
        De personuppgifter TFF BAS samlar in och behandlar om dig som kontaktar oss är:

 • Namn

 • Adress

 • Telefonnummer

 • E-postadress

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
5.1 För dig som beställer tjänst av TFF BAS
TFF BAS behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar TFF BAS dina personuppgifter i syfte att:

       Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, utföra beställd tjänst, fakturera och tillhandahålla support;

       Möjliggöra allmän kundservice, besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;

       Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar;
 

       För dig som kontaktar TFF BAS per mail, telefon eller genom kontaktformulär

 Besvara frågor och återkoppla på inkomna meddelanden.
 

 1. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
  6.1 TFF BAS baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
  6.2 När vi behandlar personuppgifter för att utföra tjänst, fakturera för beställda tjänster samt för att fullfölja TFF BAS förpliktelser under ansvarstiden för de utförda tjänsterna grundar sig behandlingarna för att kunna fullgöra avtalet.
   

 2. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
  7.1 TFF BAS lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.
   


8.1 Enligt gällande dataskyrvlagstiftning har du som registrerad person ett antal rättigheter när det gäller hur dina personuppgifter behandlas. Dessa rättigheter inkluderar:

Rätten att få tillgång till dina personuppgifter

Rätten att begära rättelse av felaktiga personuppgifter

Rätten att begära radering av dina personuppgifter

Rätten att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter

Rätten att invända mot behandling av dina personuppgifter

Rätten att överföra dina personuppgifter

8.2 Om du önskar att utöva någon av dessa rättigheter eller om du har frågor eller  kommentarer kring vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@tffbas.se
 


9.1 TFF BAS överför inte dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke eller enligt lag.
 


10.1 TFF BAS förbehåller sig rätten att uppdatera denna policy när det behövs. Eventuella ändringar av denna policy kommer att publiceras på vår webbplats.
 


11.1 Om du har några frågor eller kommentarer kring denna policy eller hur TFF BAS behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@tffbas.se

11.2 Alternativt kan du också kontakta oss på vår adress: TFF BAS AB, Nordmarken Liden, 511 97 Hajom.

 

 1. Dataskyddskontakt
  12.1 Om du har frågor eller klagomål om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarige på info@tffbas.se
  12.2 Om du är missnöjd med vårt svar eller hur vi hanterar dina personuppgifter, har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
   

 2. Slutnot
  13.1 TFF BAS är engagerad i att skydda din integritet och säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt sätt enligt gällande lagstiftning. Om du har några frågor eller kommentarer, vänligen kontakta oss.

bottom of page