top of page
  • TFF BAS

Fastighetsägarens Ansvar Del 1.

Uppdaterat: 5 maj 2023

Fastighetsägare har ett ansvar enligt miljöbalken och andra lagar för att säkerställa att deras verksamhet inte skadar människors hälsa eller miljön. En viktig del av detta ansvar är att genomföra egenkontroll för att identifiera och åtgärda eventuella brister i verksamheten.


Miljöbalken är en av de lagstiftningar som fastighetsägare behöver ha koll på, och den anger att verksamheter ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att det inte skadar människors hälsa eller miljön. Detta innebär att fastighetsägare måste ta hänsyn till flera olika faktorer, exempelvis luftkvalitet, buller, fukt och mikroorganismer, radon, temperatur, legionella och skadedjur.


Ett annat viktigt regelverk som kan gälla för fastighetsägare är Boverkets byggregler. Dessa regler anger krav på hur fastigheter ska byggas och underhållas för att säkerställa att de är säkra och hälsosamma att bo i.


För att uppfylla lagstiftningen, måste fastighetsägare genomföra egenkontroll av sin verksamhet. Egenkontroll innebär att man planerar, genomför och dokumenterar kontroller av fastigheten för att identifiera eventuella brister. Fastighetsägaren måste även vidta åtgärder för de brister som identifieras och dokumentera att åtgärderna har utförts.

Fastighetsägaren bör även ha rutiner för att hantera klagomål relaterade till fastigheten och förebygga och hantera uppkomna problem. Att planera och skapa rutiner för att uppfylla kraven kan vara en god idé för att förekomma problem som kan uppstå. Fastighetsägaren har också ansvar för att regelbundet kontrollera installationer och konstruktioner i fastigheten och identifiera och åtgärda brister i verksamheten.


Det är viktigt att dokumentera all egenkontroll och åtgärder för att kunna visa upp för myndigheter vid eventuella inspektioner. Fastighetsägaren bör även säkerställa att åtgärder som vidtas enligt egenkontrollen fungerar som avsett genom att utföra regelbundna kontroller. Vid akuta fel eller incidenter relaterade till fastigheten bör fastighetsägaren omedelbart vidta lämpliga åtgärder för att minimera skador och säkerställa säkerhet för de boende.


En bra egenkontroll är avgörande för att säkerställa att ansvaret uppfylls och undvika hälsoproblem för de boende samt skador på miljön.

22 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Fastighetsägarens Ansvar

I den här serien har vi tänkt att gå igenom fastighetsägarens ansvar. Vi kommer skriva övergripande om varje punkt som omfattas av fastighetsägarens ansvar och ge lite förslag på hur man kan tänka och

Comments


bottom of page