top of page

Våra Tjänster

Med en sammanlagd erfarenhet av 40 år inom fastighetsbranschen vet vi vad som krävs.

Vi har ett anpassat tjänsteutbud där ni väljer vad ni behöver och när. 

Vår tjänst är uppbyggd i olika nivåer, där BAS är grundabonnemang. Finns det behov därefter kan man teckna tilläggsabonnemang och köpa de plus-tjänster som passar er verksamhet. Det kommer tydligt framgå vad en tjänst innefattar, hur den utförs samt en beskrivning om tillvägagångsätt för den som önskar att utföra den själv.

Övergipande beskrivning av våra tjänster

Bastjänster är tillgänglig för alla bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. 

Uppstartskostnaden för tjänsten är 0 kr. Därefter kostar den

från  599 kr/ månad, mindre än mångas  mobilabonnemang. Till skillnad från mobiloperatörer har vi bara 3 månaders bindningstid.

Önskar ni fler tjänster kan ni givetvis koppla på detta till existerande abonnemang. Vissa tjänster kan ha längre bindningstider än 3 månader beroende på komplexiteten i tjänsten samt  om det rör sig om långsiktig planering till exempel underhållsplanering. Är det längre bindningstid kommer det naturligtvis framgå klart och tydligt. 

Våra plus-tjänster listas nedan och alla tjänster kan köpas separat var för sig helt oberoende av varandra. 

BAS-Abonnemang

Myndighetskrav.png

Vi på TFF BAS vill underlätta för dig som fastighetsägare att uppfylla de krav som ställs.

För att kunna uppfylla kraven måste du som fastighetsägare veta vilket ansvar du har. Skulle man inte uppfylla de krav som ställs på dig som fastighetsägare kan vite, skadestånd, vållande och uppsåt riktas mot dig.

Myndighetsbevakning.png

Verktyget myndighetsbesiktningar  hjälper er att bevaka de myndighetskrav som föreligger i er fastighet. Få meddelande när det är dags att påbörja upphandling eller beställning av kommande besiktning. Detta kan ni göra direkt i vår portal. 

FAQ.png

Här finner ni svar på de vanligaste frågorna som brukar inkomma till styrelsen  gällande 

medlemmarnas underhållsansvar samt reperationsansvar. Ni finner också svar på frågor gällande 

styrelsens ansvar och skyldigheter. 

Garanti.png

Enkel självhjälpstjänst där styrelsen själva kan lägga in de garantier som ska bevakas. Detta hjälper er att inte missa viktiga utgångsdatum och kunna påkalla besiktningar till rätt part i rätt tid.

Fästpunkt 1
Lokalavtal.png

Enkel självhjälpstjänst där styrelsen själva kan lägga in de lokalavtal som finns i föreningen. Detta hjälper er att inte missa viktiga utgångsdatum och kunna omförhandla avtal i rätt tid.

Leverantör.png

Enkel självhjälpstjänst där styrelsen själva kan lägga in de entreprenörer som bostadsrättsföreningen har avtal med. Detta hjälper er att inte missa viktiga utgångsdatum och kunna omförhandla avtal i rätt tid.

Tilläggs Abonnemang

Går att beställas separat

Underhållsplan.png

Vi tillhandahåller ett underhållsplaneringsverktyg som innebär att vi en gång per år gör en översyn av fastigheten och lämnar en uppdaterad underhållsplan. I vårt system kan vi optimera planen efter budget, energimål eller bådadera.

Övergripande tillsyn.png

Övergripande tillsyn görs för att kontrollera det generella skicket på fastigheten utifrån begreppen helt, rent, snyggt och tryggt. Exempelvis ser vi över utemiljön, trapphus, källare, förråd, miljörum,  städning och tekniska installationer.

Egenkontroll.png

Du som fastighetsägare har inte bara fastighetens ansvar för skick och funktion utan även miljön, hälsan och säkerheten för de som bor i fastigheten. Det finns idag totalt 21 krav att ha koll på och de kommer listas lite längre ned.

Plus Tjänster

Tak Besiktning.png

Vår samarbetspartner utför allt efter behov takbesiktning och eventuella åtgärdsförslag listas i en 

rapport. Det är ett billigt sätt att ha kontroll på sina tak, för ärligt talat hur många gånger per år är 

man där uppe?

Störningar & Anmodan.png

Har ni problem med störningar mellan grannar, boende som inte uppfyller kraven för ordning o gott 

skick eller hyr ut olovligt i andra hand? Då hjälper vi er från första kontakt till eventuell avhysning.

Energiutredning.png

Är er förening intresserad av att se på vilket sätt ni kan minska er energiförbrukning, minska 

era kostnader samt bidra till ett minskat klimatavtryck? Vi hjälper er med en energiutredning där vi gör en genomgång av fastighetens prestanda samt belyser de delar där vi ser förbättringspotential. 

Elbilsladdning.png

Funderar ni  på att investera i ladd-stationer för elbilar i er förening? Vi samarbetar med ChargeNode som är en helhetsleverantör vad gäller till laddning till bilar. De hjälper till med allt från förstudie, projektledning, utförande och färdigställande.

Juridisk rådgivning.png

Önskar ni hjälp med avtalstolkning, tolkning av stadgar och gällande lagar för er 

bostadsrättsförening är vi bara ett samtal bort.

Projektledningstjänster.png

Med vår projektorganisation tar vi hand om ert projekt från första kontakt till förstudie, 

upphandling, utförande och besiktningar. Inget projekt är för stort eller för litet för oss.

Styrelseangelerande.png

Önskar ni att någon sitter med på era styrelsemöten som resurs och svarar på frågor och hjälper er 

framåt i ert styrelsearbete så kan vi delta på era styrelsemöten. Kontakta oss för mer info.

Styrelserådgivning.png

Vi får många frågor om hur styrelsen skall arbeta och agera i olika frågor. Vi har inte svar på allt men det allra mesta. Vi erbjuder rådgivning till er i styrelsen gällande det mesta. Vi sitter även med gratis på ett styrelsemöte och tar fram en plan för hur ni kan utveckla era möten till att bli mer effektiva.

Portkodsbyte.png

Skall ni byta portkod? Vi vet hur jobbigt det kan vara att distribuera dessa till berörda parter och 

entreprenörer. Med vår tjänst anmäler ni portkodsbytet och vi distribuerar koden till berörda företag. Slipp förvirring och samtal från medlemmar om att posten inte kommer in.

SBA.png

Systematiskt Brandskydds Arbete. Styrelsen ansvara för att upprätta 

brandskyddsdokumentation, göra brandronder och se till att skyltar, utrymningsvägar och 

övrigt brandskyddsarbete är enligt gällande lagar och föreskrifter.

Hyresnämnd.png

Det är ingen lätt situation att hamna hos hyresnämnden oavsett om det är föreningen eller en 

medlem som tagit initiavetet. Vi erbjuder hjälp, stöttning och ombud i hyresnämnden. 

Underhållsspolning.png

För att hålla stammar och avlopp i ett bra skick och snabbt upptäcka skador och förändringar i 

ledningssystemet erbjuder vi att tillsammans med entreprenör genomföra underhållspolning och 

filmning utav samlingsledningarna i fastigheten. 

Fastighetsdeklaration.png

Var tredje år gör Skatteverket revideringar i fastighetstaxeringen och det åläggs fastighetsägaren att 

deklarera sin fastighet. Vi erbjuder även denna tjänst.

Radon.png

Att mäta radon är ett ej bevakat myndighetskrav. Det innebär att det skall göras vart 10:e år men man 

behöver inte skicka in dokumentation till kommun eller strålsäkerhetsmyndighet.

Förvaltningskostnader.png

Vi på TFF BAS hjälper er med genomlysning av de kostnader som bostadsrättsföreningen har och jämför dessa med liknade fastigheter Sverige. Genom detta får ni en överblick på vad som är bra och vad som kan förbättras i era kostnader.

Våra samarbetspartners

Om helhetslösning

Vi på TFF BAS har tillsammans med våra samarbetspartners tagit fram en skräddarsydd lösning för att täcka alla era förvaltningsbehov

Ekonomisk förvaltning.png

Med vår samarbetspartner på ekonomisk förvaltning kan ni känna er trygga med att den löpande bokföring och redovisning, budgetar och prognoser, samt kommunikation med bank och skattemyndigheter sköts på ett professionellt sätt

Drift.png

Med vår samarbetspartner på

drift & energi erbjuds  

energieffektivisering, rådgivning om förbättringar. Tjänsten är flexibel och kan anpassas till era specifika behov, så att ni alltid får det stöd ni behöver. 

Fastighetsservice.png

Med vår samarbetspartner för fastighetsservice får ni hjälp med hela skötseln av er fastighet. exempelvis gräsklippning, växt- och trädvård, fastighetssskötsel och enklare hantverkstjänster.

Utbildningar

Tillsammans med Fastighetsakademin har vi tagit fram ett utbildningspaket där vi genom Fastighetsakademin kan erbjuda våra kunder och andra bostadsrättsföreningar utbildningar som berör styrelsearbete och fastighetsägande.

Fastighetsakademin är en yrkeshögskola som ägs av fastighetsbranchen.  Tack vare detta är fastighetsbranschen mycket engagerad i skolans utveckling och delaktig i utbildningarnas innehåll och utformning. Skolan grundades 1999 och har sedan dess utbildat över 3 000 medarbetare inom fastighetsbranchen.

Ekonomisk förvaltning.png

Deltagaren ska få kunskaper om fastighetsföretagandets olika ingående delar och processer med särskild betoning på intäkter, drifts- och underhållskostnader.

Drift.png

Deltagaren ska få kunskaper i företagsekonomi med särskild inriktning mot företag i fastighetsbranschen, avseende bl.a. redovisningsprinciper, driftsrelaterade och finansiella nyckeltal och kostnadsstyrning.

Fastighetsservice.png

Deltagaren ska få kunskaper i lönsamhetsbedömning inför investeringar.
Kunskaperna ska leda till att deltagaren självständigt kan bedöma huruvida en investering är lönsam enligt givna förutsättningar och därmed kunna rangordna olika investeringsalternativ.

Ekonomisk förvaltning.png

Deltagaren ska få kunskaper om byggnadsteknik, dimensioneringsprinciper avseende värme, fukt och laster. deltagaren ska vidare få kunskaper i byggnadstekniska förlopp.
Kunskaperna ska leda till förståelse för hur byggnader är konstruerade och vilka krav som ställs 

Drift.png

Deltagaren ska få kunskaper om inneklimatets betydelse för brukare och byggnad med hänsyn taget till miljö-, hälso- och energiaspekter. Kursen ska vidare ge kunskaper om värme- och ventilationssystemens samt elsystems uppbyggnad, funktion och drift.

Fastighetsservice.png

Deltagaren ska få kunskaper om projektverksamhet i fastighetsbranschen,
Kunskaperna ska leda till att deltagaren kan ansvara för att ett projekts mål uppnås genom att organisera, koordinera och följa upp planering och genomförande.

Ekonomisk förvaltning.png

Deltagaren ska få kunskaper om de avsnitt i rättsordningen som är av väsentlig betydelse för fastighetsägande och fastighetsförvaltande företag. Genom kursen ska deltagaren få förståelse för den svenska rättsordningens grundläggande uppbyggnad samt kunskap om grundläggande begrepp, regler och principer.

Drift.png

Deltagaren ska få kunskaper om rättsregler avseende hyra av bostadslägenheter och lokaler enligt 12 kapitlet i Jordabalken samt rättsregler i hyresförhandlingslagen som styr det kollektiva förhandlingssystemet.
 

Fastighetsservice.png

Deltagaren ska få kunskaper i upphandling av entreprenader. deltagaren ska få kunskap om konsultavtal inom fastighets-/byggbranschen, olika upphandlings- och entreprenadformer jämte användningsområden och bestämmelser.
 

bottom of page